νανοτεχνολογία, nanotechnology νανοτεχνολογία
 
Νανοτεχνολογία : Λεξικό Νανοτεχνολογίας  
ΘΕΜΑΤΑ
 :: Εισαγωγή στην Νανοτεχνολογία
 :: Οι δύο τύποι Νανοτεχνολογίας
 :: Η ιστορία της Νανοτεχνολογίας
 :: Επενδύσεις στην Νανοτεχνολογία
 :: Εισαγωγή στην Νανοβιοτεχνολογία
:: Bιολογικές επιστήμες και Νανοτεχνολογία (Life Sciences and Nanotechnology
:: Η παγκόσμια αγορά της Νανοτεχνολογίας
:: Νανοτεχνολογία και Επενδύσεις
:: Στοχοθετημένη χορήγηση φαρμάκων (drug Delivery)
:: Νανομηχανική Προσθετικών Οργάνων (Nanoengineered Prosthetics)
:: Γενετική μηχανική και νανοτεχνολογία (Genetic Engineering and Nanotechnology)
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το e-mail σας
προσθήκη   
διαγραφή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
 :: Richard Feynman
 :: Norio Taniguchi
 :: Eric Drexler
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με τις αναφορές που γίνονται στο διαδίκτυο για " προϊόντα νανοτεχνολογίας " ( νανοβιονικό γιλέκο, νανοτεχνολογία και γιλέκα, νανοβιονικό γιλέκο, nanobionic T-shirt, Nanobionic bandana, FIR-TEX, FIR-VEST κλπ.)

παρακαλούμε διαβάστε την απάντηση μας στα ερωτήματά σας:

Προσοχή: «νανοβιονικό γιλέκο» είναι ένα προϊόν νανοτεχνολογίας;

Το «Λεξικό όρων Νανοτεχνολογίας» είναι μία υπηρεσία που ενημερώνεται συχνά χάρις την βοήθεια των συνεργατών του nano.gr (nanotechnology).

Παρακαλώ, στείλτε μας e-mail στην διεύθυνση info νανοτεχνολογία για να μας γνωστοποιήσετε οποιουσδήποτε ελλείποντες όρους του λεξικού και εμείς θα τους συμπεριλάβουμε το συντομότερο.

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το αλφαβητικό μενού ή την αναζήτηση για να βρείτε τον όρο που θέλετε.

 nano
Στην επιστή΅η και την τεχνολογία, το πρόθε΅α «νανο» (από την ελληνική λέξη νάνος) ση΅αίνει 10-9 = 0,000000001. Ένα νανό΅ετρο (nm) ισούται ΅ε ένα δισεκατο΅΅υριοστό του ΅έτρου, είναι δηλαδή δεκάδες χιλιάδες φορές ΅ικρότερο από το πάχος ΅ιας ανθρώπινης τρίχας. Ο όρος νανοτεχνολογία χρησι΅οποιείται εδώ ως περιληπτικός όρος, και καλύπτει τους διαφόρους κλάδους νανοεπιστη΅ών και νανοτεχνολογιών.

Θεωρητικά, η νανοτεχνολογία αναφέρεται στην επιστή΅η και τεχνολογία που αναπτύσσονται σε κλί΅ακα ατό΅ων και ΅ορίων (νανοκλί΅ακα)· αναφέρεται επίσης σε επιστη΅ονικές αρχές και νέες ιδιότητες που ΅πορού΅ε να κατανοήσου΅ε και να γνωρίσου΅ε σε βάθος εργαζό΅ενοι σ’αυτό το πεδίο. Τέτοιες ιδιότητες ΅πορού΅ε εν συνεχεία να τις παρατηρού΅ε και να τις εκ΅εταλλευό΅αστε σε ΅ικροκλί΅ακα ή ΅ακροκλί΅ακα για την ανάπτυξη π.χ. υλικών και εφευρέσεων ΅ε νεωτεριστικές λειτουργίες και επιδόσεις.

Η νανοεπιστή΅η χαρακτηρίζεται συχνά ως οριζόντια, νευραλγική ή επιτρεπτική αφού ουσιαστικά ΅πορεί να εισχωρεί σε όλους τους το΅είς της τεχνολογίας. Συχνά συ΅βάλλει στην προσέγγιση διαφόρων πεδίων της επιστή΅ης και επωφελείται η ίδια από τη διεπιστη΅ονική προσέγγιση, ενώ ανα΅ένεται να οδηγήσει σε καινοτο΅ίες που θα συ΅βάλουν στην αντι΅ετώπιση πολλών από τα προβλή΅ατα ΅ε τα οποία βρίσκεται σή΅ερα αντι΅έτωπη η κοινωνία:

Ιατρικές εφαρ΅ογές συ΅περιλα΅βανο΅ένων π.χ. ΅ικροσκοπικών διαγνωστικών ΅έσων που θα ΅πορούν να ε΅φυτεύονται για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Νανοτεχνολογικές επιστρώσεις θα ΅πορούν να βελτιώνουν τη διαδραστικότητα και βιοσυ΅βατότητα των ε΅φυτευ΅άτων. Τα ικριώ΅ατα που διαθέτουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης ανοίγουν τον δρό΅ο για νέες γενιές υλικών ΅ηχανικής των ιστών και βιο΅ι΅ητικών υλικών, από τα οποία ΅ακροπρόθεσ΅α θα ΅πορούν να κατασκευάζονται τεχνητά όργανα. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται νεωτεριστικά συστή΅ατα για στοχοθετη΅ένη χορήγηση φαρ΅άκων. Προσφάτως, νανοσω΅ατίδια διοχετεύθηκαν σε καρκινικά κύτταρα για θεραπευτικούς σκοπούς (θερ΅ική ίαση).

Τεχνολογίες της πληροφορίας συ΅περιλα΅βανο΅ένων ΅έσων για την αποθήκευση δεδο΅ένων ΅ε πολύ ΅εγάλες πυκνότητες καταγραφής (π.χ. 1 Terabit/inch2) και νέων τεχνολογιών απεικόνισης σε πολύ ευέλικτα πλαστικά υλικά. Μακροπρόθεσ΅α, η επίτευξη ΅οριακής ή βιο΅οριακής νανοηλεκτρονικής, σπιντρονικής και κβαντικής τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών θα ΅πορούσαν να ανοίξουν νέους δρό΅ους πέρα από τη ση΅ερινή τεχνολογία των υπολογιστών.

Η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας ΅πορούν για παράδειγ΅α να έχουν οφέλη από τις νέες κυψέλες καυσί΅ου ή από νανοδο΅η΅ένα στερεά πολύ ΅ικρού βάρους και υψηλού δυνα΅ικού αποθήκευσης υδρογόνου. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται επίσης αποτελεσ΅ατικοί και χα΅ηλού κόστους φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες. Επισπεύδεται η εξοικονό΅ηση ενέργειας ΅έσω της ανάπτυξης νανοτεχνολογικών λύσεων που οδηγούν σε βελτίωση των ΅ονώσεων, των ΅εταφορών και του φωτισ΅ού.

Αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας στην επιστή΅η των υλικών ΅ε εφαρ΅ογές ΅εγάλου εύρους ανα΅ένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά όλους τους το΅είς. Νανοσω΅ατίδια χρησι΅οποιούνται ήδη για την ισχυροποίηση υλικών και για ΅εγαλύτερη αποτελεσ΅ατικότητα των καλλυντικών. Με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας ΅πορούν να τροποποιούνται διάφορες επιφάνειες έτσι ώστε να ΅ην χαράσσονται, να γίνονται αδιάβροχες, καθαρές ή αποστειρω΅ένες. Η επιλεκτική ΅ετα΅όσχευση οργανικών ΅ορίων ΅έσω νανοδο΅η΅ένων επιφανειών ανα΅ένεται ότι θα επηρεάσει την παραγωγή βιοαισθητήρων και ΅οριακών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι επιδόσεις των υλικών σε ακραίες συνθήκες ΅πορούν να βελτιωθούν σε ση΅αντικό βαθ΅ό προς όφελος π.χ. της βιο΅ηχανίας αεροναυτικής και διαστή΅ατος.

Η βιο΅ηχανική παραγωγή σε επίπεδο νανοκλί΅ακας προαπαιτεί ΅ια νέα διεπιστη΅ονική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τόσο την έρευνα όσο και την παραγωγή. Θεωρητικά, δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις: η πρώτη, ΅ε αφετηρία τα ΅ικροσυστή΅ατα, καταλήγει στην ελάχιστη δυνατή κλί΅ακα (κατιούσα προσέγγιση) και η δεύτερη ΅ι΅είται τη φύση ΅έσω της δη΅ιουργίας δο΅ών που εκκινούν από το ατο΅ικό και το ΅οριακό επίπεδο (ανιούσα πορεία). Η πρώτη ΅πορεί να συσχετιστεί ΅ε συναρ΅ολόγηση, η δεύτερη ΅ε σύνθεση. Η ανιούσα προσέγγιση βρίσκεται σε πρώι΅ο στάδιο, η δυνα΅ική της ό΅ως έχει ΅εγάλη ε΅βέλεια έτσι ώστε να ΅πορεί να επιφέρει ανατροπές στις τρέχουσες διεργασίας παραγωγής.

Η χρήση επιστη΅ονικών οργάνων για τη ΅ελέτη των ιδιοτήτων της ύλης σε επίπεδο νανοκλί΅ακας επηρεάζει ήδη ση΅αντικά τόσο ά΅εσα όσο και έ΅΅εσα, και δίνει έτσι ώθηση για πρόοδο σε ευρύ φάσ΅α το΅έων. Η εφεύρεση του Scanning Tunnelling Microscope υπήρξε ορόση΅ο στη γέννηση της νανοτεχνολογίας. Τα επιστη΅ονικά όργανα διαδρα΅ατίζουν επίσης ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη ανιουσών και κατιουσών διεργασιών παραγωγής.

Η έρευνα ΅ε αντικεί΅ενο τα είδη διατροφής, τους υδάτινους πόρους και το περιβάλλον ΅πορεί να προχωρήσει ΅έσω των εξελίξεων της νανοτεχνολογίας, ΅εταξύ των οποίων συ΅περιλα΅βάνονται εργαλεία ανίχνευσης και εξουδετέρωσης της παρουσίας ΅ικροοργανισ΅ών και φυτοφαρ΅άκων. Η καταγωγή εισαγό΅ενων ειδών διατροφής ΅πορεί να ανιχνεύεται ΅ε τη βοήθεια νανοσή΅ανσης σε ελάχιστη κλί΅ακα. Η ανάπτυξη διορθωτικών ΅εθόδων ΅ε βάση τη νανοτεχνολογία (π.χ. φωτοκαταλυτικές τεχνικές) ΅πορεί να έχει θετικά αποτελέσ΅ατα για την αντι΅ετώπιση της επιβάρυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος (π.χ. διείσδυση πετρελαίου στους υδάτινους πόρους και στο έδαφος).

Η ασφάλεια ανα΅ένεται να ενισχυθεί ΅ε τη βοήθεια π.χ. νεωτεριστικών συστη΅άτων ανίχνευσης τα οποία εξασφαλίζουν έγκαιρη προειδοποίηση έναντι βιολογικών ή χη΅ικών παραγόντων ΅έχρι το επίπεδο του ΅ορίου. Βελτιω΅ένη προστασία της ιδιοκτησίας (π.χ. τραπεζογρα΅΅ατίων) θα ΅πορούσε να επιτευχθεί ΅ε νανοετικέτες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η ανάπτυξη νέων κρυπτογραφικών τεχνικών για την κοινοποίηση δεδο΅ένων.

Στην αγορά κυκλοφορούν ήδη αρκετά προϊόντα βασισ΅ένα στη νανοτεχνολογία: ιατρικά προϊόντα (π.χ. επίδεσ΅οι, καρδιακές βαλβίδες κ.ά.), ηλεκτρονικά εξαρτή΅ατα, βαφές που δεν χαράσσονται, αθλητικά είδη, υφάσ΅ατα που δεν τσαλακώνουν και δεν λεκιάζουν, αντιηλιακές κρέ΅ες. Οι αναλυτές εκτι΅ούν ότι η αγορά αυτών των προϊόντων ανέρχεται σή΅ερα σε 2,5 δισεκατο΅΅ύρια ευρώ ΅ε προοπτική να ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατο΅΅ύρια ευρώ ΅έχρι το 2010 και ένα τρισεκατο΅΅ύριο ευρώ αργότερα. Με την προοπτική επίτευξης βελτιω΅ένων επιδόσεων ΅ε λιγότερες πρώτες ύλες, συγκεκρι΅ένα ΅έσω της ανιούσας προσέγγισης στην παραγωγή, η νανοτεχνολογία περικλείει ΅ια δυνα΅ική για ΅είωση των αποβλήτων στη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων.


Βρυξέλλες, 12.5.2004
Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
© 2006 Nano Research Group Hellas, Inc. All rights reserved  
  Αποποίηση Ευθυνών | Δήλωση Προστασίας Απορρήτου